[:en]To Be a Woman[:nl]Te Be a Woman[:]

[:en]27 of March 2020

To Be a Woman…

During a visit of friends, after 1,5 years here in the Temple of the Earth, Aljezur, Portugal, we discovered that our garden has an abundancy of Aloe Vera plants…. What a healing gift from Mother Nature.
Aloe Vera is rich in vitamins A, B, C, E and antioxidants, so healing for the skin, hair and by the bitter substance, purifying for bile, liver, intestines and all our cells.

But beyond the richness of finding a wealth of wild herbs (lavender, marjoram, eucalyptus) and cacti, I feel the gratitude that we can be here now and discover the richness of abundant nature at a deeper level. That we finally find the time to honor nature and feel what the earth needs here to live more in balance with its great creative power.

In September last year Yves heard soft water clattering under the bushes on the other side of the lake. Under the bushes, there was a spring hidden that even the local farmers – who played in this spring in their childhood – no longer knew existed. What a treasure it is to realize that we have a natural water spring by the lake, with the most delicious pure water, 30m deep from the earth, a small jet, constantly flowing, winter and summer.
We use this time to build a chicken coop and finally create an organic waste pit we never had time for otherwise.

How special would it be if – as a result of reduced traffic and nitrogen and gases in the air – nature could breathe again and (for a while?) have the time to recover, to rebalance the bond between man, nature and animals? How special would it be if we all make the reflection of how essential Mother Earth is to us? How we simply cannot (over)live without her here?
How special would it be if all of us, no matter where we are in this period indoors, would take the trouble to make a medicine wheel and to sit still in every wind direction and feel where things go wrong for ourselves in connection with nature, with east-south-west-north, where there is imbalance with the earth and what we can do to get back in balance with ourselves and the earth?

What can each of us really do for this world? Can we imagine if instead of watching all of netflix’s films for hours and / or calling everyone for hours, everyone could just stop for a moment, sit in the middle of her / his own wheel of life, and feel where each of us can contribute to healing this world?

I’m writing this blog while 100 men are connecting through zoom, wherever they are in the world. Yves also hosts a group and is committed to supporting men in these intense times, to hear where there is aggression, to offer a listening ear and to tell all brothers that no one has to bear this alone. That this brotherhood of men, this online gathering of men connecting in circles, is an important contribution to healing this world.

Beyond the ego, beyond the mind, beyond ‘see what I do’.
From the unconditional Heart.

Many of us crawl back into their shell. Rightly and understandably. Taking care of ourselves and our family is essential. However, there is a difference between caring for and continuing the same life indoors as before,
ánd embracing this period to go a little deeper inside ourselves.

We may re-imagine that in the darkest darkness, in the swamps of not knowing, of emptiness, of help what now, an Enormous feminine power and potency lurks.
By standing still and really going inside, we can discover what our true potential is for this world. We have embedded in our cells an enormous creative force, dear Sisters.
If you dare and can make the journey to the darkest caves of your own existence, you will land in the most feminine energy that actually exists. Allow yourself to embody this darkness for a moment. It is the same energy as the dark blood of our periods and the darkness from which a baby is born. It is the fire-red lava from the deepest part of the earth, and the black fertile earth from which all life sprouts. It is allowing yourself to go crazy for a moment and surrender yourself to the primal woman who lives inside you.

We have lost this connection over the centuries.
And now that the world is falling silent, and we have to do nothing for a while, we can allow ourselves this space again.

Pull yourself back for a moment. Take paper, pen, crayons, paint, water, clay, all kinds of creative materials. And allow yourself to sink deeper and deeper and deeper. Where is your creative power? Breathe in and out, deeper and deeper, and surrender yourself to the most wild, crazy, unimaginable thing that lives inside you. Paint (yourself), draw, create, dance, scream, live out and let that which wants to come out in the deepest of your cells, your womb, your breasts, your yoni, manifest itself.

My book Wise Playful Woman is in the process of creation. I feel blessed that this time of writing has been given to me. It is part of my healing process, it helps me remember who I am in the depths of my cells. Earthwoman, Medicine Woman, Guardian of the Elements, Sweatlodge Woman. Sinking in the deep layers of nature, of the earth, like the earth in Gigantija (temple in Gozo) spoke to me years ago: Bring our memory back… Bring back our memory of what it is to be a woman.

It’s time to remember who we are dear women.
Time to create a new earth.
Time to be aware of what Being Woman really is. Because we can make a difference to the new earth by being truly Woman, firmly anchored in our bodies, in the earth, in all that lives and in all worlds.

Awen (Celtic for with the power of the flowing spirit)

Veerle Phara
www.templeoftheearth.org
www.kachina-creative2energy.com[:nl]27 maart 2020

To Be a Woman…

Door een bezoek van vrienden, ontdekten we na 1,5 jaar hier in de Temple of the Earth, Aljezur, Portugal, dat onze tuin bezaaid is met Aloe Vera planten… Wat een helend geschenk van Moeder Natuur.
Aloe Vera is rijk aan Vitamine A, B, C , E en anti-oxidanten, zo helend voor de huid, haar en door de bittere substantie, zuiverend voor gal, lever, darmen en al onze cellen.

Maar buiten de rijkdom om hier een weelde aan wilde kruiden (lavendel, marjolein, eucalyptus) en cactussen te vinden, voel ik de dankbaarheid dat we hier nu kunnen zijn en de rijkdom van de overvloedige natuur op een diepere laag mogen ontdekken. Dat we eindelijk de tijd vinden om de natuur te eren en te voelen wat de aarde hier nodig heeft om meer in balans te leven met haar grote scheppende kracht.

In september vorig jaar hoorde Yves aan de andere kant van het meer onder de struiken zacht water kletteren. Onder de struiken, lag een bron verborgen waarvan zelfs de plaatselijke boeren – die in hun kindertijd speelden in deze bron – niet meer wisten dat ze bestond. Wat een schat is het te beseffen dat we een natuurlijke water bron aan het meer hebben, met het meest heerlijke zuivere water, van 30m diep uit de aarde, een kleine straal, steeds stromend, winter en zomer.
We gebruiken deze tijd om een kippenhok te bouwen en eindelijk een organische afvalput te creëren, waar we anders nooit tijd voor hadden.

Hoe bijzonder zou het zijn als – ten gevolge van het verminderde verkeer en stikstof en gassen in de lucht – de natuur weer kan herademen en (even?) de tijd heeft om zich te herstellen, om de band tussen mens, natuur en dieren weer te herbalanceren? Hoe bijzonder zou het zijn als we allen de reflectie maken hoe wezenlijk belangrijk moeder aarde voor ons is? Hoe we zonder haar hier gewoon niet kunnen (over)leven?
Hoe bijzonder zou het zijn als we allen, waar we ons ook bevinden in deze periode binnenshuis, de moeite zouden nemen om een medicijnwiel te maken en in elke windrichting eens stil te zitten en te voelen waar het voor onszelf misgaat in verbinding met de natuur, met oost-zuid-west-noord, waar er disbalans is met de aarde en wat we kunnen doen om terug in balans te komen met onszelf en de aarde?

Wat elk van ons werkelijk kan betekenen voor deze wereld? Kunnen we ons voorstellen als iedereen gewoon echt even tot stilstand kan komen, midden in haar/zijn eigen wiel van het leven kan gaan zitten, en voelen waar elk van ons kan bijdragen tot heling van deze wereld, tot het creëren van een nieuwe aarde?

Ik schrijf deze blog terwijl er 100 mannen zich verbinden via zoom, waar ze zich ook bevinden in de wereld. Yves hoedt mee een groep en engageert zich om in deze intense tijden mannen te steunen, te horen waar er agressie is, een luisterend oor te bieden en aan alle brothers door te geven dat niemand dit alleen hoeft te dragen. Dat deze brotherhood of men, deze online gathering van mannen die zich verbinden in cirkels, een belangrijke bijdrage is tot heling van deze wereld.

Voorbij het ego, voorbij de mind, voorbij ‘kijk wat ik doe’.
Vanuit het onvoorwaardelijke Hart.

Velen onder ons kruipen terug in hun schulp. Terecht en begrijpelijk. Zorg dragen voor onszelf en ons gezin is essentieel. Er is echter een verschil tussen zorg dragen voor en binnenshuis hetzelfde leven voortzetten als voordien,
én deze periode omhelzen om een laagje dieper te gaan binnen in onszelf.

Lieve vrouwen, we mogen ons her-inneren dat in het donkerste donker, in de moerassen van het niet weten, van de leegte, van help wat nu, een Enorme vrouwelijke kracht en potentie schuilt.
Door stil te staan en werkelijk naar binnen te gaan, kunnen we ont-dekken wat ons waar potentieel is voor deze wereld. We hebben ingebed in onze cellen een enorme creatieve kracht, dear Sisters.
Als je de reis durft en kan maken naar de meest donkere grotten van je eigen bestaan, dan land je in de meest existentiële vrouwelijke energie. Sta je zelf even toe deze donkerte te belichamen. Het is dezelfde energie als het donkere bloed van onze menstruatie en de donkerte van waaruit een baby geboren wordt. Het is de vuurrode lava vanuit het diepste van de aarde, en de zwarte vruchtbare aarde van waaruit alle leven voortspruit. Het is je zelf toestaan even gek te worden en jezelf over te geven aan de oervrouw die in je leeft.

Deze verbinding zijn we door de eeuwen heen verloren geraakt.
En nu de wereld stil valt, en we even niets moeten doen, kunnen we onszelf deze ruimte terug gunnen.

Trek jezelf even terug. Neem papier, pen, vetkrijtjes, verf, water, klei, allerhande creatiemateriaal. En sta jezelf toe om dieper en dieper en dieper te zakken. Waar zit jouw creatiekracht? Adem in en uit, steeds dieper, en geef jezelf over aan het meest wilde, gekke, onbedenkelijke dat in je leeft. Schilder (jezelf), teken, creëer, dans, schreeuw, leef je uit en laat datgene wat in het diepste van je cellen, je womb, je borsten, je yoni, naar buiten wil komen, zich manifesteren.

Mijn boek Wise Playful Woman is in creatieproces. Ik voel me gezegend dat deze tijd om te schrijven me gegund is. Het is deel van mijn helingsproces, het helpt me te herinneren wie ik ben in het diepst van mijn cellen. Aardevrouw, Medicijnvrouw, Hoedster van de elementen, Zweethutvrouw. Zinkend in de diepe lagen van de natuur, van de aarde, zoals de aarde in Gigantija (tempel in Gozo) me jaren geleden toesprak: Bring our memory back… Breng onze herinnering terug van wat het is om authentiek Vrouw te Zijn.

Het is tijd om ons terug te her-inneren wie we zijn lieve vrouwen.
Tijd om een nieuwe aarde te creëren.
Tijd om bewust te zijn van wat Vrouw-Zijn werkelijk betekent. Los van alle patriarchale waarden. Omdat we een verschil kunnen uitmaken voor de nieuwe aarde, door waarachtig Vrouw te zijn, stevig verankerd in ons lichaam, in de aarde, in al wat leeft en in alle werelden.

Veel creatieplezier,

Awen (Keltisch voor met de kracht van de stromende spirit)

Veerle Phara
www.templeoftheearth.org
www.kachina-creative2energy.com

boek Wise Playful bestellen (publicatie zomer 2020)? mail veerlephara@templeoftheearth.org[:]

Facebook